Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 13

Đốt cháy hoàn toàn 0,46g hợp chất hữu cơ A rồi thu sản phẩm cháy qua bình 1 đựng p2o5,bình 2 đựng koh thấy khối lượng bình 1 tăng 0,88g bình 2 tăng 0,54g.biết tỉ khối của khí A so với không khí bằng 1,58.xác định ctpt của A.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.