Câu hỏi của Hồng Thúy - Tiếng anh lớp 6

Chuyển câu hỏi sang phủ định và nghi vấn : 

 1. We go to school every weekday.  
 2.  Ba’s father works in the factory.
 3. Tam studies English every Tuesday.
 4.  They enjoy watching television.
 5.   His mother cooks dinner for the family
 6. ​​Hoa’s mother goes shopping every Sunday.

 

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.