Câu hỏi của Nguyễn Phương Thảo - Tiếng anh lớp 6

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

They are learning to play the piano in their room now

Help me!!!!

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.