Câu hỏi của Hồng Thúy - Tiếng anh lớp 6

7.     What __________ you (do) __________ every morning?

8.     She (not drink) _____________coffee. She (drink) ___________ water.

9.     We (be) ______________ in grade 8 this year.
10.   Lien’s mother (teach) ___________ Math in our school.
11.  Nam sometimes (go) ____________ fishing with his friends.
12.  We seldom (eat) ___________________ before 6.30.

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.