Câu hỏi của Phạm Thanh An - Tiếng anh lớp 7

Hoàn tất đoạn hội thoại.

Miss Thanh: Good morning. _____  _____  _____ _____?

Phương: My name's Phương.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____  _____?

Phương: It's Tran. My middle name is Minh.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____, Phương?

Phương: I'm 13 years old.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____?

Phương: I live at 162/10B Hoang Van Thu Street.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____ from your house to school?

Phương: It's about one kilometer.

Miss Thanh: _____  _____  _____ go to school?

Phương: I go to school by bike

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.