Câu hỏi của Dang Thi Puong Trang - Tiếng anh lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dang Thi Puong Trang - Tiếng anh lớp 12

Dùng enough : để viết lại câu :
1.She is beautiful and intelligent. She can become Miss World.
She is……………………………………………………………………………………
2.The weather was fine. We could go camping.
The weather was……………………………………………………………………………
3.Those apples aren’t ripe. We can’t eat them.
Those apples……………………………………………………………………………….
4.Mr Robinson isn’t rich. He can’t buy a house.
Mr Robinson isn’t……………………………………………………………….
5. This coat isn’t warm. I don’t wear it in the winter 
=> This coat isn't...............................................................................

 

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.