Câu hỏi của bui thi nguyen - Hóa học lớp 13

xà phòng hóa 7.4g metyl axetat bằng 200ml dd naoh 0.3M sau khi pu xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 

a.8.20g

b.4.08g

c.3.82g

d.4.92g

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.