Câu hỏi của tran thi hien - Hóa học lớp 10

đốt cháy hoàn toàn m(g) C2H5OH =2,24 (l) O2 ở điều kiện tiêu chuẩn .Thu được m1  (g) hỗn hợp bột CO2 và H2O . Tính giá trị của m và m1 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.