Câu hỏi của Nguyễn Thị Khánh Linh - Tiếng anh lớp 6

Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân:
1. A: .......... ? 
    B: This is Mr . Trung ' s house.
2. A: .......... ?
    B: Our school is in Da Son commune.
3. A: .......... ? 
    B: Peter is my new friend.
4. A: .......... ? 
    B: My favourite food is chicken.

5. A: .......... ?
    B: His favourite subject is English.
6. A: .......... ?
    B: Mr . Binh is an engineer.
7. A: .......... ?
    B: It is cool and windy to day.
8. A: .......... ?
    B: Peter is good at Physics.
9. A: .......... ?
    B: Our classroom is on the second floor.
10. A: .......... ?
      B: Hung ' s mother is a farmer.
11. A: .......... ?
      B: My favourite season is spring.
12. A: .......... ?
      B: Tuan ' s grandmother is 80 years old.


 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.