Câu hỏi của khải hoàng - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của khải hoàng - Toán lớp 10

Ai giải thích giúp với: Theo wikipedia:

Bất đẳng thức Bunyakovsky dạng thông thường

  • (a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²

Vậy còn

  • Hệ quả của bất đẳng thức Bunyakovsky ta có:

Nếu hệ quả này đúng thì làm sao chứng minh, lúc đó Min của (a² + b²)(c² + d²) là cái nào ??

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.