Câu hỏi của Hana - Sinh học lớp 7

Hãy cho biết có bao nhiêu biện pháp đấu tranh sinh học ? Nêu các tác dụng của những biện pháp đó . 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.