Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Lấy $2,32$ gam hỗn hợp gồm $FeO$ và $Fe_2O_3$ (với số mol bằng nhau) tác dụng hoàn toàn với dung dịch $HI$ thu được dung dịch $X$. Cô cạn $X$ được chất rắn $Y$. Cho $Y$ tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ dư được $m$ gam kết tủa. Xác định $m?$

$A.17,34g$             $B.19,88g$             $C.14,10g$             $D.18,80g$
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.