Câu hỏi của Ngô Ngô Việt Hoàng - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ngô Ngô Việt Hoàng - Hóa học lớp 11

sắt dư tác dụng với 100ml dung dịch axit clohiđric 2M, thu được V lít khí hiđro(dktc)

a) viết phương trình phản ứng

b) tính khối lượng sắt đã phản ứng và thể tích khí hiđro thu được

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.