Câu hỏi của Lùn-n Chảnh-h - Hóa học lớp 11

M.n giúp e giải bài này xiu nhé! E đang cần gấp lắm ạ!

Hòa tan hoàn toàn 8,94(g) hỗn hợp Na,K,Ba vào nước dư thu được dung dịch X và 2,688(l) H2. Dung dịch gồm HCl,H2SO4 có tỉ lệ mol 4:1. Trung hòa X bởi Y thì được m (g) muối. Tính m.

Cảm ơn nhiều ạ!!!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.