Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 12

2\(\sqrt{4x^2-x+1}\) +2x = 3\(\sqrt[3]{2x^2-x^3}\)+\(\sqrt{9x^2-4x+4}\)

/////

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.