Câu hỏi của Kiều Thanh Hằng - Hóa học lớp 10

Cho các chất sau : Na2O, MgO, HBr, H2CO3, CaBr2.

Hãy xác định loại liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong các phân tử trên. Viết sự hình thành của liên kết ion đối với hợp chất ion, viết công thứ electron và công thứ cấu tạo đối với hợp chất cộng hóa trị trong các phân tử trên. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất trên.

   
   0 câu trả lời

   Các câu hỏi liên quan khác...

   Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.