Câu hỏi của Đức Anh Ngô - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đức Anh Ngô - Toán lớp 10

1, căn (4x+5) + căn (3x+1) = căn( 2x+7) + căn( x+3)
2,căn bậc 3 (x+1) + cănbâc3 (x-1) = căn b3 (5x)
Mn giúp mình với
 
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.