Câu hỏi của Vũ Thị Minh Nguyệt - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Vũ Thị Minh Nguyệt - Toán lớp 6

Tìm X biết:

Câu 15: 747 + ( X - 21 . 13 ) : 11 = 786

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.