Câu hỏi của Vũ Thị Minh Nguyệt - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Vũ Thị Minh Nguyệt - Toán lớp 6

Tìm X, biết:

7) 30% . X + X = 52

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.