Câu hỏi của Bảo Trân - Toán lớp 8

1.a) Tìm a để 2x- 3x+ x + a chia hết cho x + 2

b)Tìm a và b để x+ ax+ 2x + b chia hết cho x+ x + 1

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.