Câu hỏi của Nguyen Thi Thanh Thao - Toán lớp 6

Tìm tất cả các số chính phương có 2 chữ số : n

biết 2n+1 và 3n+1 đều là các số chính phương

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.