Câu hỏi của Nguyen Thi Thanh Thao - Toán lớp 6

Tìm các snt p để p+2 , p+6 , p+8 , p+14 đều là các số nguyên tố

    Được cập nhật 23/10/2016 lúc 13:15
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.