Câu hỏi của Nguyễn Thị Hồng Anh - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thị Hồng Anh - Toán lớp 6

Người ta sơn mặt trong và ngoài một chiếc thùng hình lập phương không có nắp,có cạnh dài 60cm.Biết bằng một thùng sơn nặng 1kg sơn được  18m2,tính lượng sơn cần dùng để sơn đủ chiếc thùng đó.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.