Câu hỏi của Trần Nghiên Hy - Toán lớp 7

Tìm x,y, z biết:

2) 3x= 2y=z và x+y+z= 99

3) 6x= 10y= 14z và x+y+z= 46

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.