Câu hỏi của kate winslet - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của kate winslet - Toán lớp 7

cho tam giác ABC  . kẻ tia p/g Bx của B; Bx cắt AC tại M .từ M kẻ đường thẳng song song với AB, nó cắt BC tại N . từ N kẻ tia Ny // Bx . CMR :

a) góc xBC = BMN

 

b) tia Ny là p/g của góc MNC

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.