Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8

c )  \(6\left(x+1\right)^2-2\left(x+1\right)^3+2\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)=1\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.