Lập trình đơn giản

lục thị thu hằng

Tạo mảng 1 chiều A gồm n phần tử(n<=100)số nguyên với giá trị các phần tử đc phát sinh ngẫu nhiên (tức không nhập giá trị thủ công trên bàn phím.Gợi ý:dùng randomize)

*Đưa ra màn hình số các số dương,số các số âm của mảng

*Sắp xếp và in ra các phần tử mảng theo thứ tự tăng dần


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN