Câu hỏi của Hoàngg Quân - Toán lớp 7

Cho tam giác ABC cân tại A,2 đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I . Chứng Minh : 
A) BM=CN 
B) tam giác IBC cân 
C) AI là trung tuyến 
D) Qua B kẻ Bx vuông góc với AB , qua C kẻ Cy vuông góc với AC 
    Bx cắt Cy tại K . Chứng minh rằng A;I;K thằng hàng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.