Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Quang Lưu

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho một hình thoi có tọa độ 1 đỉnh là (0;1) , phương trình của 1 cạnh là x+7y-7=0, của 1 đường chéo là x+2y-7=0. Lập phương trình của các cạnh hình thoi


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN