Câu hỏi của Lê Ngọc Bảo Hân - Toán lớp 6

  1. Tìm giá trị nhỏ nhất của

A=2x2+(y+1)4+1

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.