Câu hỏi của Trần Ngọc Bảo - Toán lớp 9

Tập nghiệm của phương trình  là S = {...}
(Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
 
Câu 10:
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.