Câu hỏi của Nguyễn Bảo Châm - Toán lớp 9

Nếu , với , thì   ....

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.