Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Trần Minh Ngọc

cân bằng phương trình phản ứng :

CxHy + O2 ==> CO2 + H2O

CxHyOz + O2 ==> CO2 + H2O

CxHyNtOz + O2 ==> CO2 + H2O + N2

Ten Hoàng
13 tháng 1 2019 lúc 20:24

4CxHy + (4x+y)O2 \(^{to}\rightarrow\) 4xCO2 \(\uparrow\) + 2yH2O

4CxHyOz +(4x+y-2z) O2 \(^{to}\rightarrow\) 4xCO2 \(\uparrow\) + 2yH2O

2CxHyNtOz + (2x-\(\dfrac{y}{2}\)-z)O2 \(^{to}\rightarrow\) 2xCO2 + yH2O + N2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN