Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 2

Phan Nguyễn Hà My

Cho biết hợp chất của nguyên tố R ( hóa trị x) với nhóm sunfat ( SO4 hóa trị II ) có 20% khối lượng nguyên tố R

a) Thiết lập biểu thức nguyên tử khối của R theo hóa trị x

b) Hãy tính %m của nguyên tố R trong hợp chất R với nguyên tố Oxi ( R là nguyên tố bất kì )

원회으Won Hoe Eu
13 tháng 1 2019 lúc 8:31

a) Xét hợp chất: R2(SO4)x

Ta có: \(\dfrac{2R}{96x}=\dfrac{20}{80}=\dfrac{1}{4}=>R=12x\left(1\right)\)

b) Xét hợp chất R2Ox

Ta có: \(\%R=\dfrac{2R}{2R+16x}.100\%=\dfrac{R}{R+8x}.100\%\left(2\right)\)

Thay (1) vào (2) ta có: \(\%R=\dfrac{12x}{12x+8x}.100\%=60\%\)

Bình luận (0)
원회으Won Hoe Eu
13 tháng 1 2019 lúc 8:42

Trên đó là một cách, còn bây giờ tớ sẽ giải cách nữa dễ hiểu hơn cho bạn!!!

a) Gọi CT của hợp chất là R2(SO4)x

% R = 20% => % SO4 = 80%

\(\%SO_4=\dfrac{96x}{MR.2+96x}.100\%\)

\(< =>80\%=\dfrac{96x}{MR.2+96x}.100\%\)

\(< =>80.\left(MR.2+96x\right)=96x.100\)

\(< =>80.MR.2+7680x=9600x\)

\(< =>80.MR.2=1920x\)

\(< =>MR.2=\dfrac{1920}{80}x\)

\(< =>MR.2=24x\)

\(< =>R=12x\)

b) Gọi CT của hợp chất là R2Ox:

\(\dfrac{2.12x}{2.12x+16x}.100\)

\(=>MR=\dfrac{24}{40}.100\%=60\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN