Câu hỏi của Đào Thị Thu Hoài - Ngữ văn lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đào Thị Thu Hoài - Ngữ văn lớp 12

Có ý kiến cho rằng:''nhà văn Nguyễn Minh Châu không chấp nhận cái nhìn giản đơn về con người và hiện thực''.Hãy chứng minh qua tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa.

Help me!!!

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.