Câu hỏi của Nguyễn Thị Kim anh - Hóa học lớp 11

1 đốt cháy hoàn toàn 6gam  1 hidrocacbon A ở thể  khí thu được 10,08 lít CO2 (dktc). xác định CTPT của A?

1 Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam 1 hidrocacbon B chô toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa. biết 0,1 mol  B làm mất màu tối đa  32 gam brom.xác định CTPT của B?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.