Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nguyễn Đình Thành

Giải hệ phương trình sau:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x^2-2xy-y^2=2\\2x^3-3x^2-3xy^2-y^3+1=0\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN