Câu hỏi của viet nguyen - Hóa học lớp 0

Trộn a mol hỗn hợp chứa Mg và CuO với a mol hỗn hợp chứa MgO và FexOy thu được m gam hổn hợp E,nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m+2,4) gam hỗn hợp rắn.Hòa tan hết m gam rắn E vào dung dịch chứa 0,05 mol KNO3 và 1,4 mol HCl,sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 78,09 gam chất tan ( biết trong X tỉ lệ mol Fe3+:Fe2+=2:1) và 1,344 lít hỗn hợp: NO2,NO,H2 có tỉ khối so với He là 6,5.Để phản ứng hết dung dịch cần dùng dung dịch NaOH,đun nhẹ thu 48,68 gam kết tủa , dd F và 0,112 lít khí thoát ra.Lọc kết tủa đem nung thu (m+2,3)gam rắn C.Xác định công thức FexOy và phần trăm khối lượng Mg trong E là bao nhiêu?

 
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.