Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

Lê Thị Mai

Cho tam giác ABC có AB<AC tia phân giác AD (D thuộc BC) lấy E thuộc AC sao cho AB=AE.CMR

a)tam giác ABD=AED

b)BE giao AD tại N.CMR AN vuông góc với BE

c)DI vuông góc với AB DK vuông góc với AC CMR IK//BE


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN