Bài 10: Cấu trúc lặp

Nhan Nhược Nhi

Sử dụng cấu trúc lặp for do viết phương trình tính S=1² +2²+3²+...+n² và S=1+3+5+...+(2n-1) với n nguyên dương được nhập vào từ bàn phím.

Giúp mik cần trong tuần nay cả tuần sau

Trần Ngọc Minh Khoa
1 tháng 2 2019 lúc 10:54

a.

var S,i,n: integer;

begin

writeln ('Nhap so nguyen duong n'); readln(n);

repeat

writeln ('nhap lai'); readln(n);

until (n>=1);

S:=0;

for i:=1 to n do S:=S+ sqr(i);

writeln ('tong la ',S);

readln;

end.

b.

var S,i,n: integer;

begin

writeln ('nhap so nguyen duong n'); readln(n);

repeat

writeln ('nhap lai'); readln(n);

until (n>=1);

S:=0;

for i:= 1 to n do

if i mod 2 = 1 then S: = S+i;

writeln ('tong la ',S);

readln;

end.

(mình không thử nên cũng chưa biết chắc đúng nhưng mong là đúng :))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN