Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

Dùng ba trong bốn chữ số 4,5,3,0 hãy ghép thành số tự nhiên có 3 chữ số sao cho các số đó

​Chia hết cho 9

​Chia hết cho 3 mà ko chia hết cho 9 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.