Câu hỏi của Nguyễn Thị Phương Thảo - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thị Phương Thảo - Hóa học lớp 11

Chia 0,4 mol anđehit A mạch hở thành 2 phần bằng nhau :
- P1 tác dụng hoàn toàn với hiđro phải dùng hết 8,96 lít H2 ở đktc.
- P2 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag
MA< 74 . Số chất A thoả mãn đề bài là (không kể đồng phân hình học):
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.