Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Cho một luồng khí $H_2$ và $CO$ đi qua ống đựng $10g$ $Fe_2O_3$ nung nóng. Sau một thời gian thu được $m(g)$ X gồm $3$ oxit sắt. Cho $X$ tác dụng hết với dung dịch $HNO_3$ $0,5M$(vừa đủ) thu được dung dịch $Y$ là $1,12$ lít $NO$(dkc) duy nhất. Thể tích $CO$ và $H_2$ đã dùng(dktc) là:

$A.1,68$                $B.2,24$                $C.1,12$                $D.3,36$ 
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.