Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Nguyễn Lê Huy Giáp

Cho 2 điện tích q1=-10-8 C, q2= 4.10-8 C đặt tại 2 điểm A, B trong không khí cách nhau 6 cm.

a) Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích và vẽ hình.

b) Đặt điện tích q3= 2.10-8 C tại trung điểm AB. Tìm lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 (vẽ hình)

c) Tìm vị trí đặt điện tích q3 để lực điện tổng hợp lên nó bằng không.

Netflix
Netflix 23 tháng 7 2020 lúc 21:28

a) Lực tương tác giữa hai điện tích là:

F = \(\frac{k.\left|q_1.q_2\right|}{r^2}\) = \(\frac{9.10^9.\left|-10^{-8}.4.10^{-8}\right|}{0,06^2}\) = 10-3 (N)

b)

Hỏi đáp Vật lý

Gọi \(\overrightarrow{F_{13}}\) là lực do điện tích q1 tác dụng lên q3

\(\overrightarrow{F_{23}}\) là lực do điện tích q2 tác dụng lên q3

\(\overrightarrow{F'}\) là tổng hợp lực của \(\overrightarrow{F_{13}}\)\(\overrightarrow{F_{23}}\)

Ta có lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 là: \(\overrightarrow{F'}\) = \(\overrightarrow{F_{13}}\) + \(\overrightarrow{F_{23}}\)

\(\overrightarrow{F_{13}}\) \(\uparrow\uparrow\) \(\overrightarrow{F_{23}}\) nên về độ lớn: F' = F13 + F23 = \(\frac{k.\left|q_1.q_3\right|}{r_{13}^2}\) + \(\frac{k.\left|q_2.q_3\right|}{r_{23}^2}\)

= \(\frac{9.10^9.\left|-10^{-8}.2.10^{-8}\right|}{0,03^2}\) + \(\frac{9.10^9.\left|4.10^{-8}.2.10^{-8}\right|}{0,03^2}\) = 0,01 (N)

c) Theo đề bài ta có: \(\overrightarrow{F'}\) = \(\overrightarrow{F_{13}}\) + \(\overrightarrow{F_{23}}\) = \(\overrightarrow{0}\)\(\overrightarrow{F_{13}}\) = \(-\)\(\overrightarrow{F_{23}}\)

\(\overrightarrow{F_{13}}\), \(\overrightarrow{F_{23}}\) cùng giá C ∈ AB, ngược chiều \(\overrightarrow{F_{13}}\) \(\downarrow\uparrow\) \(\overrightarrow{F_{23}}\)(C nằm ngoài AB, gần A hơn) và độ lớn: F13 = F23

\(\frac{k.\left|q_1.q_3\right|}{r_{13}^2}\) = \(\frac{k.\left|q_2.q_3\right|}{r_{23}^2}\)

\(\frac{r_{13}}{r_{23}}\) = \(\sqrt{\left|\frac{q_1}{q_2}\right|}\) = \(\frac{1}{2}\) ⇔ 2.r13 - r23 = 0 (1)

mà r23 - r13 = 0,06 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ \(\left\{{}\begin{matrix}r_{13}=0,06\left(m\right)\\r_{23}=0,12\left(m\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN