Câu hỏi của Quốc An - Tiếng anh lớp 6

always / favorite / he / because / is / orange / it /his / drinks / juice / drink.

week / I / time / last / Ha Long / had / family / a / wonderful / with / in / my.

something / to / you / Would / drink / like ?

are / children / The / playing / now / computer games

Yêu cầu : Sắp sếp các từ trên thành ác câu có nghĩa!!!!!!!!!

 

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.