Nguyễn Phương Anh
6 tháng 10 2016 lúc 13:54

cho x-3=0 => x=3

      4-x=0 => x=4

BXD :

x                       3                              4

x-3          -          0            +                I            +

4-x          +         I             +                0           -

*th1 : x nhỏ hơn hoặc bằng 3

      => 3-x + 4-x = 6

        <=> -2x = -1

        <=> x= -1/2 (tm )

*th2 ; 3 <x < hoặc bằng 4

         => x-3 +4-x=6

         <=> 0x=5 (vô lí )

=> k tìm đc x

*th3 : x>4

       => x-3+x-4 =6

       <=> 2x=13

       <=> x=6,5 (tm )

Vậy x=-1/2 hoặc x=6,5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN