Ôn tập Căn bậc hai. Căn bậc ba

Dương Thị Ngọc Hân

Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Đường tròn tâm E đường kính BH cắt cạnh AB ở M và đường tròn tâm I đường kính CH cắt cạnh AC ở N.

a,Cm tứ giác AMHN là hcn

b,Cho biết: AB=6cm, AC=8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c, Cmr MN là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (E),(I)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN