Bài 16. Phương trình hóa học

Khánh Huyền

cân bằng PTHH sau

1) Al (OH)3 -> Al2O3 + HO2

2) Al2 O3 + HCl - > AlCl3+ HO2

Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 20 tháng 12 2018 lúc 21:20

1) 4Al(OH)3 \(\rightarrow\) 2Al2O3 + 6H2O

2) Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3+ 3H2O

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 20 tháng 12 2018 lúc 21:20

1) 2Al(OH)3 Al2O3 +3H2O

2) Al2O3 + 6HCl 2AlCl3+ 3H2O

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 20 tháng 12 2018 lúc 21:28

1. \(2Al\left(OH\right)_3\rightarrow Al_2O_3+3H_2O\) 2. \(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3\downarrow+3H_2O\)

Bình luận (0)
Minhh Thưư
Minhh Thưư 20 tháng 12 2018 lúc 21:29

1) 2Al(OH)3 -->Al​2O3+3H2O

2)Al2O3+6HCl -> 2AlCl3 +3H2O

Bình luận (0)
Ngọc Hân
Ngọc Hân 20 tháng 12 2018 lúc 21:41

1) 2Al(OH)3 \(\underrightarrow{to}\) Al2O3 + 3H2O

2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN