Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

nguyễn hoàng lê thi

Thực hiện phép tính

√(3+√2)2 + √6-4√2

Cả hai cái căn đầu tiên của mỗi biểu thức phủ hết biểu thức nhé

DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
20 tháng 12 2018 lúc 18:21

\(\sqrt{\left(3+\sqrt{2}\right)^2}+\sqrt{6-4\sqrt{2}}\)

\(=3+\sqrt{2}+\sqrt{4-4\sqrt{2}+2}\)

\(=3+\sqrt{2}+\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}\)

\(=3+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}\)

\(=5\)

Bình luận (0)
Uyen Vuuyen
20 tháng 12 2018 lúc 18:29

\(A=\sqrt{\left(3+\sqrt{2}\right)^2}+\sqrt{6-4\sqrt{2}}\)
= \(\left|3+\sqrt{2}\right|+\sqrt{4-2.2.\sqrt{2}+2}\)
= \(3+\sqrt{2}+\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}\)
= \(3+\sqrt{2}+\left|2-\sqrt{2}\right|\)
\(A=3+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}\)
= 5

Bình luận (0)
Ánh Sky
20 tháng 12 2018 lúc 18:50

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)