Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Nguyễn Thu Hà

đồng bằng Lưỡng Hà và đồng bằng Ấn Hằng đc hình thành do đâu?

Vân3007
Vân3007 19 tháng 12 2018 lúc 21:14

Đồng bằng Lưỡng Hà hình thành được nhờ có sông A mu đa ri A và sông Xưa đa ri a tạo nên, bồi đắp nên

Đồng bằng Ấn, Hằng hình thành được nhờ có sông Ấn, sông Hằng tạo nên, bồi đắp nên

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...